Zostań rodzicem zastępczym

Nie musisz być idealny!

Jeśli pragniesz zostać rodziną zastępczą, chcesz podarować dzieciom w potrzebie ciepły i bezpieczny dom, w którym nie ma przemocy ani alkoholu, a każdy dzień zaczyna się od uśmiechu, zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu!

Kim jest rodzina zastępcza?


Zgodnie z założeniami ustawy, system pieczy zastępczej ma na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wiąże się z ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich przez sąd, a ku temu zawsze muszą być poważne powody, tj. rażące zaniedbanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, a także, w sytuacjach interwencyjnych, nieodpowiedzialne zachowanie, które stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka (np. libacje alkoholowe z udziałem dzieci, pozostawianie małego dziecka w domu bez żadnej opieki ze strony osoby dorosłej). 

Kto wspiera rodziny zastępcze?

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Na podstawie zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb koordynator obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy, wspiera w codziennym życiu. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym z rodziną zastępczą. Rozwiązuje z rodziną wszelkie trudności opiekuńczo-wychowawcze, a także prowadzi konsultacje w sprawach prawno-urzędniczych. 

Wsparcie Rodzin zastępczych:
W Ośrodku prowadzone są:
- darmowe szkolenia dla rodzin,
- darmowe konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne,
- darmowe konsultacje prawne,
- terapia indywidualna dla rodzin oraz dzieci,
- grupy wsparcia dla rodzin,
- różnorodne zajęcia dla dzieci objętych pieczą zastępczą (indywidualne i grupowe rozwijające talenty i umiejętności),
- trening umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

Jakie są formy rodzinnej pieczy zastępczej?

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza:

a) spokrewniona (opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka (np. dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo),
b) niezawodowa (tworzone są przez osoby z dalszej rodziny lub też niespokrewnione z dziećmi),

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (sprawująca opiekę nad max. 3 dzieci)

2. rodzinny dom dziecka (sprawujący opiekę nad max 8 dzieci)

Kim jest rodzina zastępcza zawodowa?

Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy (opieki nad dziećmi) otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi. W rodzinach zawodowych może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, odstępuje się od tej zasady. Jedno z rodziców trwale powinno zajmować się opieką nad powierzonymi dziećmi.

Czym jest pogotowie rodzinne?

Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego przejmują opiekę nad dziećmi powierzonymi im w trybie interwencyjnym, w tym dowiezionymi przez policję w sytuacjach porzucenia lub zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

Czym jest rodzinny dom dziecka?

W rodzinnym domu dziecka, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W momencie konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, odstępuje się od tej zasady. Prowadzący rodzinny dom otrzymuje wynagrodzenie oraz środki finansowe na utrzymanie mieszkania, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, starosta na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy.

Możesz odmienić czyjeś życie!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z kampanią, która przybliży definicję pieczy zastępczej.

Na poszczególnych podstronach dowiecie się jakie warunki musi spełnić przyszła rodzina zastępcza, jak działa system pieczy zastępczej oraz jaką pomoc rodzina zastępcza może uzyskać.

Jeśli pragniesz zostać rodziną zastępczą, chcesz podarować dzieciom w potrzebie ciepły i bezpieczny dom, w którym nie ma przemocy ani alkoholu, a każdy dzień zaczyna się od uśmiechu, zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem!

Kontakt

Adres

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

Godziny pracy

Pn. 7:30 - 18:00; Wt.-Czw. 7:30 - 15:30; Pt. 7:30 - 13:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. 3 Maja 33 Sosnowiec
Tel. 32 296 22 81 lub 695 140 913
E-mail: dr@mopssosnowiec.pl